Download algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Sanison


Nadat u bestelling is afgeleverd  dient u alle goederen na te kijken
op beschadigingen.
Eventuele beschadigingen dient u binnen 24 uur te melden.
Indien u dit niet doet vervalt het recht op garantie.
Dit geld uiteraard niet voor fabricage fouten.


Artikel 1. Algemeen

1.1
Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Sanison

betreffende de verkoop, levering van verwarmings artikelen en de daarmee
verband houdende producten .
1.2
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarvan de

klant zich mocht bedienen wordt door Sanison expliciet van de hand gewezen.
1.3
Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer

deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.


Artikel 2. offertes

2.1
Alle offertes van Sanison zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de

voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.
2.2
Vermelding van prijzen, afbeeldingen afmetingen in al onze publicatie vormen

en bijlagen zijn vrijblijvend en bedoeld om een algemene voorstelling en indruk
te geven van onze zaken. Tevens behoudt Sanison zich het recht voor
veranderingen aan te brengen en is niet aansprakelijk voor kennelijke
drukfouten of vergissingen.


Artikel 3. Prijzen

3.1
Door ons opgegeven prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn

op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta's,
invoerrechten en daarmede gelijk te stellen heffingen, verzekerings tarieven,
vrachten, belastingen, marge regelingen en andere dergelijke factoren.
Indien in één of meer der genoemde factoren wijziging optreedt voordat de
levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd de genoemde prijzen op billijke
wijze, te onzer beoordeling, aan te passen.


Artikel 4.  Verplichtingen afnemer

4.1
Ingeval van onverhoopte niet-nakoming door de afnemer van zijn verplichtingen,

waaronder mede begrepen het geval, dat hij afname weigert of een betaling niet
op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, zullen wij steeds
bevoegd zijn, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is,
de transactie, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, ontbonden te verklaren,
onverminderd onze aanspraken op schade-vergoeding, terwijl wij alsdan voorts
bevoegd zijn ook alle andere met de betrokken afnemer lopende trans-acties,
voor zover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren;
elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het ons verschuldigde
tengevolge.


Artikel 5. Levering

5.1
Na levering dient u alle goederen direct te inspecteren op beschadigingen,

Beschadiging van producten dienen binnen 24 uur te worden gemeld.
Indien u dit niet doet vervalt het recht op garantie. (fabricage fouten voorbehouden)

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1Zolang opdrachtgever hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst verschuldigd is
niet volledig heeft betaald, blijven alle geleverde producten eigendom van Sanison.

Artikel 7. Aflevering en reclames

7.1
Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen.

Behoudens opzet of grove schuld is Sanison voor overschrijding nimmer
aansprakelijk.
7.2
Levering geschied tot aan de eerste drempel van het gebouw.

Artikel 8. Garantie

8.1
De garantie voor de producten van Sanison die zijn voorzien van fabrieksmatig

aangebrachte serienummers, op alle producten geldt de garantie / service van
de desbetreffende fabrikant.
Deze strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van
aankoop door Sanison een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd.
Indien zich binnen 24 uur na ontvangst een ernstig probleem voordoet,
kan het artikel, na overleg met en bij het verkooppunt, worden geruild en
geretourneerd.
E.e.a. geschiedt slechts wanneer het defecte product in originele verpakking
en compleet wordt geretourneerd.
8.2
Met betrekking tot producten van derden is Sanison tot geen verdere garantie

gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de
leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. 
8.3
Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten,

ondeskundig en/of verkeerde montage, verkeerde netspanning, blikseminslag,
beschadiging of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Sanison liggen,
komt de garantie te vervallen.
De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat
de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten
dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor
deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn
behandeld of onderhouden.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1Verkoop en levering van zaken alsmede dienstverlening en verichting van
werkzaamheden geschieden slechts onder de uitdrukkelijke bepaling, dat
Sanison voor welke schade ook in geen enkel opzicht aansprakelijk zal zijn
en dat opdrachtgever Sanison vrijwaard tegel elke schade en
aansprakelijkheid jegens derden.

Artikel 10. Overmacht

10.1Onder overmacht word verstaan elke van de wil van ons onafhankelijke
omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van deze
overeenkomst reeds te voorzien -  die nakoming van de overeenkomst blijvend
of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niets reeds begrepen
transport moeilijkheden,brand, leverings problemen fabrikant

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Bel ons via 075-7074098